Katas 4eme Dan

Ni Jushi Ho

 

Sochin

Jiin

Unsu

Tekki Sandan